Ceny podane są w kwotach netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%

1

Obsługa ekspresowa na zlecenie klienta tj. księgowanie w dniu dostarczenia dokumentów / wykonanie pozostałych czynności w dniu zlecenia przez klienta / księgowanie poprzednich miesięcy - nowy klient

50%

2

Cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku - uproszczona księgowość / pełna księgowość

150,00

3

Opłata za obroty - za każdy 1 mln zł. i kolejny - uproszczona księgowość / pełna księgowość

350,00

4


Rabat za polecenie biura / kolejna działalność klienta (rabat jednorazowy udzielany w miesiącu otrzymania pierwszej płatności od nowej firmy z polecenia lub kolejnej firmy klienta)

-100

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ - PODSTAWY DO USTALENIE CENNY MIESIĘCZNEJ

5

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena za 15 dokumentów)

250,00

6

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena do 30 dokumentów)

350,00

7

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena do 50 dokumentów)

500,00

8

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena do 80 dokumentów)

750,00

9

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu (cena do 100 dokumentów)

900,00

10

+ za kolejny 1 dokument ( od 100 dokumentów)

8,00

11

Ewidencja VAT (bez ZUS) do 20 dokumentów

200,00

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

12

Księgi Handlowe (cena do 20 dokumentów)

500,00

13

Księgi Handlowe (cena do 40 dokumentów)

700,00

14

Księgi Handlowe (cena do 60 dokumentów)

900,00

15


Księgi Handlowe (cena do 80 dokumentów)

1100,00

16

Księgi Handlowe (cena do 100 dokumentów)

1300,00

17

+ za kolejny 1 dokument (od 100 dokumentów)

10,00

18

Wyciąg bankowy - import z banku ( możliwość zaczytania do naszego programu księgowego) / wydruk lub pdf

w cenie / 2,00 zł za pozycję

KOREKTY EWIDENCJI PODATKOWYCH

19

Korekta ewidencji z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy (stawka mc za ewidencję * % + cena za 1 korygowany dokument wg cennika)

20%

ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE/ KOREKTY Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ LEŻĄCE PO STRONIE ZLECENIOBIORCY

20

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z działalność gospodarcza - (opłata naliczana w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przez ANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.)

w cenie

21

Sporządzenie rocznego wspólnego zeznania podatkowego z działalności gospodarczej (opłata naliczana w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przezANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.)

50,00

22

Roczne zeznanie podatkowe jdg - klient incydentalny - 1 osoba - cena od

150,00

23

Roczne zeznanie podatkowe - 1 osoba - klient incydentalny / najem prywatny / pozostałe

150,00

24

Roczne zeznanie podatkowe - dochody zagraniczne - 1 osoba - klient incydentalny

od 300,00

25

Korekta rocznego zeznania podatkowego z działalność gospodarcza - (opłata naliczana w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przez ANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.) - z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy

100,00

USŁUGI DODATKOWE

26

Sprawozdawczość GUS ( cena za każdą stronę sprawozdania)

50,00

27

Wniosek CEIDG

100,00

28

Wniosek - zgłoszenie i aktualizacja danych w US - w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przez ANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.

w cenie

29

Wniosek - zgłoszenie i aktualizacja danych w KRS - spółka osobowa / kapitałowa w przypadku prowadzenia ewidencji podatkowej przez ANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.

od 300,00

30

Sporządzanie pozostałych deklaracji / pism / wniosków - cena od

od 100,00

31

Przechowywanie dokumentacji (cena za 1 segregator). Opłata naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu poinformowaniu o przygotowaniu dokumentacji do odbioru - cena za jeden mc.

50,00

32

Wniosek dotacja / subwencja (+ 3% netto od udzielonego wsparcia) cena ustalana indywidualnie - cena od

600,00

33

Rozliczanie przychodów z innych źródeł (cena za 1 mc do 10 dok - pow. 10 wg cennika pkpir) - cena od

150,00

34

Złożenie wniosku o otworzenie / zamknięcie / zawieszenie działalności w CEiDG

od 200,00

35

Wniosek - utworzenie nowej spoólki osobowej / kapitałowej wraz z wszystkimi dokumentami

od 1000,00

KADRY, PŁACE, ZUS / KOREKTY

36

Usługi związane z kadrami, płacami i zus - cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku

150,00

OPŁATY MIESIĘCZNE / DODATKOWE

37

Pakiet - obsługa płacowa - etat (bez ppk) - zawiera poz. 42-49

80,00

38

Pakiet - Obsługa płacowa - umowa zlecenie / umowa o dzieło (bez ppk) - zawiera poz. 42-49

60,00

39

Obsługa płacowa - etat

70,00

40

Obsługa płacowa - umowa zlecenie / umowa o dzieło

50,00

41

Obsługa kadrowa - przygotowanie dokumentów zw z nawiązaniem stosunku pracy / przygotowanie dokumentów zw z rozwiązaniem stosunku pracy) / 'Aneks do umowy pracę / porozumienie zmieniające

60,00

42

Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło - nowa osoba

50,00

43

Zgłoszenie / aktualizacja / wyrejestrowanie danych w ZUS

50,00

44

Prowadzenie ewidencji czasu pracy - 1 pracownik - pozostałe rozliczenia (opłata za 1 miesiąc)

20,00

45

Obsługa nieobecności (chorobowe, opiekuńcze, kwarantanna i tym podobne) - opłata za zdarzenie

10,00

46

Sporządzenie i wysyłka dekracji ZUS DRA

100,00

47

+ Osoby wykazane na RCA powyżej 2 osób

50,00

48

Sporządzenie listy płac / rachunku do umowy zlecenie cena za 1 osobę

50,00

49

Rozliczenie składek ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (bez prowadzenia ewidencji podatkowych przez ANN&LUK)

100,00

50

Rozliczenie składek ZUS wspólnika spółki lub osoby współpracującej ( sp.k./sp.j./s.c.)

50,00

51

Zgłoszenie wniosku do ZUS (działalność gospodarcza - z-3b)

30,00

52

Obsługa PPK

100,00

53

+ Obsługa PPK za 1 osobę

50,00

KADRY, PŁACE, ZUS - WNIOSKI, REFUNDACJE, ZAŚWIADCZENIA, INFORMACJE

54

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT8AR, PIT11) / korekty z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy 

50,00

55

Wniosek o refundacje Pfron (JDG ) / korekta z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy - (klient posiadający umowę z
biurem na usługowe prowadzenie ewidencji)

100,00

56

Wniosek o refundacje Pfron ( pracownik) / korekta z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy - (klient posiadający umowę z biurem na usługowe  prowadzenie ewidencji)

120,00

57

Wniosek o refundacje Pfron (JDG) / korekta (z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy)

130,00

58

Wniosek o refundacje Pfron (pracownik) / korekta (z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy

160,00

59

Wniosek - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

150,00

60

Wniosek - zezwolenie na pracę cudzoziemca

200,00

62

Pisma/ informacje związane z zatrudnieniem cudzoziemca

100,00

63

Wnioski PUP (wsparcie tworzenia miejsc pracy/staż)

150,00

64

Rozliczenie miesięczne refundacji Pup - 1 osoba lub 1 strona

50,00

65

Wniosek o urlop macierzyński / na prawach u. macierzyńskiego / wychowawczy - ustalenie prawa do urlopu

200,00

66

Przygotowanie odpowiedzi na sprawy komornicze - 1 pracownik, osoba wykonująca umowę cywilno-prawną

60,00

67

Sporządzenie delegacji / korekta z przyczyn innych niż leżące po stronie Zleceniobiorcy -DRA, RCA itp.

150,00